Biuro:

tel. 731 041 184

tel. 603 207 748

Materace:

tel. 607 572 686

e-mail kontaktowy:

sklep@ergosklep.pl

e-mail bieżący:

ergosklep.pl@gmail.com

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Rozdział II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - mildis.pl Maciej Mazurkiewicz z siedzibą w Kazachska 5/37 02-999 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7171713897, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który - prowadząc działalność gospodarczą - dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej: ERGOsklep.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika – indywidualny panel Użytkownika, uruchomiony przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 6. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Sklepie.
 7. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie.
 8. Rejestracja - czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 10. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 12. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Dostawca - firma współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie realizacji Dostawy Towarów.
 14. Towar - produkt przedstawiony w Sklepie Sprzedawcy, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę Towaru, za pośrednictwem Dostawcy.
 16. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 18. Shoper.pl - shoper.pl - platforma sklepów internetowych, na której działa Sklep Sprzedawcy.
 19. DreamCommerce S.A. - DreamCommerce S.A. z siedzibą w Krakowie, (31-231 Kraków, ul. Bociana 22) – właściciel platformy sklepów internetowych „shoper.pl”.
 20. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 21. Dotpay S.A. - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72) - podmiot świadczący obsługę płatności online drogą elektroniczną.
 22. DotPay - dostępna w Sklepie Sprzedawcy metoda płatności online prowadzona przez Dotpay S.A. Blue Media S.A. - Blue Media S.A. z siedzibą w Krakowie, (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72) - podmiot świadczący obsługę płatności online drogą elektroniczną.
 23. Przelew natychmiastowy - dostępna w Sklepie Sprzedawcy metoda płatności online prowadzona przez Blue Media S.A.
 24. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

Rozdział III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale IV REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 9.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon itp.), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów, właściciela Shoper.pl).
 7. Sprzedawca informuje, iż spółce DreamCommerce S.A. przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych.
 8. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z publicznej sieci Internet wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i przetwarzania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
 12. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne (w tym przede wszystkim programy antywirusowe), by minimalizować ww. zagrożenia.
 13. Sprzedawca nigdy prosi Użytkownika o podanie mu Hasła do Konta Użytkownika.
 14. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

Rozdział IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość: A. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub B. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (Login i Hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: A. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych, B. akceptacji Regulaminu.
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje Rejestracji (w sposób nieodpłatny). W celu Rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając swoje dane i przesyła ten formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik ustala własne Hasło.
 5. Przed dokończeniem rejestracji Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu zaznacza właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem założenia Konta Użytkownika. Zgodę Użytkownik może w każdym momencie wycofać, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie drogą elektroniczną.
 8. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, na podany wcześniej adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian danych podanych w trakcie Rejestracji.
 9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy). Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 10. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 11. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami.
 12. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

Rozdział V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, które zamierza nabyć.
 4. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy.
 5. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 7. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia: A. adresu dostawy, B. sposobu dostawy, C. sposobu dokonania płatności za towar.
 8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 9. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).
 10. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 12. Umowa na dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

Rozdział VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 3. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta w ramach sposobu płatności: "Karty płatnicze", Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 6. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 7. Koszty dostawy mogą zmieniać się w zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności, o czym użytkownik jest informowany w momencie wybierania właściwej formy płatności.
 8. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 9. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

Rozdział VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie do odmowy przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli - w przypadku zakupu więcej, niż jednej sztuki towaru i wyboru dostawy poprzez Paczkomat - wielkość paczki przekraczać będzie maksymalne rozmiary akceptowane przez paczkomaty, Sprzedawca zaproponuje Nabywcy inną formę dostawy w tej samej cenie.
 6. Nabywca może nie zgodzić się na zaproponowany przez sprzedawcę sposób dostawy i odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Czas realizacji zamówienia podany w opisach oferowanych produktów to okres pomiędzy przyjęciem zamówienia przez Sklep, a wydaniem Towaru Dostawcy w celu realizacji Dostawy.
 8. Jako dni realizacji zamówienia rozumieć należy Dni Robocze.

Rozdział VIII. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie i w sposób stały następujące usługi: Formularz kontaktowy, Zamieszczanie opinii, Prowadzenie Konta Klienta, Poleć znajomemu, Newsletter.
 2. Dla korzystania z usług nieodpłatnych wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany form i czasu udostępniania usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Użytkowników w informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Usługa nieodpłatna Newsletter polega na otrzymywaniu przez Użytkownika, na adres poczty elektronicznej, informacji przesyłanych przez Sprzedawcę, w tym na temat: promocji, nowości w Sklepie, rabatów.
 5. Aby skorzystać z usługi nieodpłatnej Newsletter, Użytkownik podaje adres swojej poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
 6. Użytkownik przesyła wypełniony formularz do Sprzedawcy i otrzymuje potwierdzenie korzystania z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi nieodpłatnej Newsletter, Użytkownik może również zaznaczyć właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.
 8. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach usługi nieodpłatnej Newsletter zawierają m.in. oznaczenie nadawcy, tytuł oraz powiadomienie o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania usługi bezpłatnej Newsletter. W tym celu może cofnąć zgodę zaznaczoną w Koncie Użytkownika lub uruchomić właściwy odnośnik zamieszczony w wiadomości elektronicznej otrzymanej w ramach usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. Usługa nieodpłatna Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikom wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 11. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu pozwala Użytkownikowi wysłanie do dowolnej osoby wiadomości elektronicznej polecającej wybrany produkt ze Sklepu. W tym celu podaje własny adres poczty elektronicznej oraz adres poczty elektronicznej osoby, do której ma trafić polecenie.
 12. Usługa nieodpłatna polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika jest dostępna po dokonaniu Rejestracji zgodnie z Regulaminem. W ramach usługi Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi panel w ramach Sklepu, pozwalający zmieniać dane i śledzenie statusu oraz historii zamień złożonych przez Użytkownika w Sklepie.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi nieodpłatnej Konto Użytkownika poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Sklepu stosowną dyspozycję. Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 14 dni od przesłania dyspozycji usunięcia.
 14. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii pozwala Użytkownikom zamieszczać własne opinie na temat danego Towaru. Opinie zamieszczać można poniżej opisów Towarów.
 15. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, jeżeli Użytkownik działania na szkodę Sprzedawcy, innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub Regulamin.
 16. Sprzedawca informuje Użytkownika o zablokowaniu Konta Użytkownika. Informację przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

Rozdział IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Rozdział X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, w formie elektronicznej na adres e-mail dostępny w Sklepie w zakładce „Kontakt”, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: A. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, B. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, D. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 7. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – „Reklamacje i zwroty”.
 8. Jeśli Sklep odmawia uznania reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenieść sporu na drogę sądową, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: a) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, b) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, c) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Kupujący, będący konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta lub też może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

Rozdział XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 8. Materace to produkty zapakowane, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych i zdrowotnych. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu folii zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).

Rozdział XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.
 3. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIII, pkt 3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług Dotpay w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dotpay.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty
 2. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl